Politica de confidențialitate

Discutăm aici despre acordul utilizatorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecția Datelor cu Caracter Personal (UE) 2016/679 – obținere consimțământ pentru colectarea de date prin site-ul web.

Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele personale, pe care tu le furnizezi atunci când ne contactezi sau când folosești produsele sau serviciile noastre și adresa de IP a furnizorului de internet pentru a putea investiga eventualele abuzuri.

Cum prelucrăm datele personale?

Prelucrăm datele personale pentru scopuri legitime, precum acela de a-ți furniza produse și servicii sau pentru a-ți oferi asistență cu privire la produsele și serviciile furnizate în scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care ți le oferim.

Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea intenției de cumpărare, fie pe baza contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul tău dacă ți-ai manifestat opțiunea în acest sens.

Comunicăm date personale către alți destinatari?

Da, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele personale către autorități publice și organe judiciare.

Cât timp prelucram datele personale?

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile tale și cum pot fi exercitate?

Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale;

Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

Îți poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, extrem de facil, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru: S.C. Swat Invest S.R.L., Sâmbăta de Sus, str. ZONA TURISTICĂ, km. 9, județ Brașov.

Schimbă-ți apa, schimbă-ți viața